Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

  • ξατομικευμένη προσέγγιση και πολιτική για κάθε πελάτη
  • Τρέχουσα καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων πρωτογενών λογιστικών εγγράφων
  • Προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων λογιστικών αρχείων και δηλώσεων
  • Προετοιμασία και υποβολή σε ευθέτω χρόνο μηνιαίων εκθέσεων – δηλώσεων και ημερολογίων βάσει του VATA, των δηλώσεων VIES, των δηλώσεων Intrastat
  • Προετοιμασία εγγράφων καταχώρησης ΦΠΑ
  • Διεξαγωγή ερευνών και εκθέσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Προετοιμασία ενδιάμεσων εκθέσεων
  • Ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών – κατάρτιση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στη Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα, προετοιμασία Ετήσιας Φορολογικής Απόδοσης και υποβολή στην ΕΡΑ και στην ΕΣΥ
  • Φορολογική Αντιπροσώπευση και Προστασία των Φορέων των Κρατικών Θεσμών σε σχέση με τις αναθεωρήσεις και τις επιθεωρήσεις
  • Μόνιμη επικοινωνία